Nowa karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem WE 2020/878 - pozostało niewiele czasu na zmiany.

Karta charakterystyki jest dokumentem, który ma zapewnić użytkownikowi substancji i mieszanin chemicznych bezpieczne ich stosowanie oraz przekazać informacje o postępowaniu w razie wypadku.
Ostatnia aktualizacja: 19/10/2022
Współpracowałyśmy z

W przepisach branży chemicznej wprowadzane są nieustannie zmiany, na które trzeba reagować w odpowiednim czasie. Jeśli jeszcze nie zaktualizowaliście Państwo swoich kart charakterystyki przypominamy, że od nowego roku wchodzi w życie nowy format karty charakterystyki zastępujący  wytyczne rozporządzenia WE 2015/830.  Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie karty charakterystyki muszą być opracowywane zgodne rozporządzeniem WE 2020/878.  Zalecamy jak najszybsze wprowadzenie poprawek aby nie przeoczyć terminu.

Kody UFI i ich zgłoszenie w portalu PCN

Przypominamy również, że  mieszaniny klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia człowieka lub stwarzające zagrożenie fizyczne, podlegają pod  kody UFI i ich rejestrację w ogólnoeuropejskim portalu PCN. Nowe produkty przeznaczone do użytku konsumenckiego lub profesjonalnego od 1 stycznia 2021r. obowiązkowo powinny posiadać kody UFI. Dla  produktów już istniejących, które były zgłoszone w krajowym systemie  ELDIOM i nie zostały zaktualizowane pod względem np. składu, klasyfikacji, nadal istnieje możliwość  skorzystania z okresu przejściowego do końca 2024 roku.

Więcej o kodach UFI…

Karta charakterystyki jest dokumentem, który ma zapewnić użytkownikowi substancji i mieszanin chemicznych bezpieczne ich stosowanie oraz przekazać informacje o postępowaniu w razie wypadku.

Dla każdego producenta substancji i mieszanin chemicznych jest to dokumentacja niezbędna i wymagająca ciągłej aktualizacji w odpowiedzi na zmieniające się przepisy rozporządzenia REACH oraz przepisy na poziomie krajowym.

Kiedy należy dostarczyć kartę charakterystyki?

Artykuł 31 REACH w sposób jasny określa w jakich przypadkach jesteśmy niezwłocznie zobligowani do dostarczenia swoim odbiorcom karty charakterystyki:
a) w przypadku gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; lub
b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII; lub
c) w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a) i b).

O czym jeszcze należy pamiętać?

Karta charakterystyki to dokument składający się z szeregu przepisów towarzyszących takich jak NDS czy ADR, których nie powinniśmy ignorować. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) wskazuje nam poziomy czasu pracy i narażenia pracownika. Wartości te określone zostały dla poszczególnych substancji chemicznych zarówno na poziomie Wspólnotowym jak i krajowym. W Polsce listę określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286) ze zmianami wprowadzonymi w 2020r.

Pamiętajmy zatem, że zmiany w obrębie tych dwóch rozporządzeń są dla nas sygnałem do skontrolowania naszej karty charakterystyki.

Informacje dodatkowe o których nie można zapominać

Nie tylko przepisy prawne nakładają na nas obowiązek stworzenia /aktualizacji karty charakterystyki. Jeśli postanowisz zmienić recepturę swojego produktu poprzez zmianę stężeń poszczególnych składników lub zmianę na inne substancje składowe musisz pamiętać, że może to wpłynąć na klasyfikację całej mieszaniny czego efektem będzie konieczność aktualizacji dokumentu.

Zmiana adresu firmy czy jej osobowości prawnej będzie również rodziła potrzebę umieszczenia nowych informacji w kartach charakterystyki.

Nadchodzące zmiany, których nie można przeoczyć

W dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie 2020/878 weszło w życie 1 stycznia 2021r. natomiast przedsiębiorstwa mają czas do 31 grudnia 2022r. aby dostosować swoje karty charakterystyki do nowych przepisów. Zgodnie z interpretacjami Europejskiej Agencji Chemikaliów do tego czasu przedsiębiorstwa mogą posługiwać się kartami charakterystyki opracowanymi zgodnie z rozporządzeniem UE2015/830 lub zgodnie z rozporządzeniem UE2020/878. Agencja zaleca jednak, aby nowe karty lub karty charakterystyki, które wymagają aktualizacji po 1 stycznia 2021 były tworzone zgodnie z nowymi wymaganiami. Pozwoli to przedsiębiorcom przygotować się do zmian i spełnienia formalności przed 31 grudnia 2022r.

Nowy format karty - zmiany wskazane w rozporządzeniu 2020/878

Najważniejsze zmiany w dokumentacji , które czekają przedsiębiorców dotyczą:

  • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
  • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)-wprowadzenie w stosownych przypadkach kodów UFI w karcie charakterystyki
  • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
  • nowych wymogów dla nanopostaci substancji,
  • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP zmian w nazewnictwie i wyglądzie niektórych sekcji oraz konieczności umieszczania informacji dodatkowych w nowych podsekcjach.

Kontrolowanie zmieniających się przepisów jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy dlatego ważnym jest aby podążać za zmianami na bieżąco by móc wypełnić je w spokoju i bez presji czasu. Zaleca się również żeby przedsiębiorstwa dysponujące ogromną ilości dokumentów podjęły kroki zmierzające do ich aktualizacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

Potrzebujesz doradztwa chemicznego?

Zajmujemy się tworzeniem kart charakterystyki, obsługą bieżącą firm w zakresie REACH i RoHS oraz rejestracją substancji REACH. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com