Lista kandydacka I załącznik XIV REACH

Lista kandydacka zawiera substancje SVHC (Substances of Very High Concern) wzbudzające szczególnie duże obawy pod kątem zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska.
Ostatnia aktualizacja: 20/07/2021
Współpracowałyśmy z

Czym jest i co zawiera lista kandydacka REACH?

Lista kandydacka zawiera substancje SVHC (Substances of Very High Concern) wzbudzające szczególnie duże obawy pod kątem zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Jest ona aktualizowana średnio dwa razy do roku i podczas każdej aktualizacji dołączane zostają nowe substancje, które w kolejnych etapach zostają zbadane pod kątem włączenia ich do załącznika XIV REACH.

Aby zidentyfikować czy używane przez Ciebie substancje znajdują się na liście kandydackiej zachęcamy do zapoznania się z artykułem 57 REACH, który jasno określa, jakie substancje mogą zostać włączone do załącznika XIV i są to:

  • substancje spełniające kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia „rakotwórczość” kategorii 1A lub 1B zgodnie z sekcją 3.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
  • substancje spełniające kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia „działanie mutagenne na komórki rozrodcze” kategorii 1A lub 1B zgodnie z sekcją 3.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008
  • substancje spełniające kryteria klasyfikacji w klasie zagrożenia „działanie szkodliwe na rozrodczość” kategorii 1A lub 1B, „działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój” zgodnie z sekcją 3.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
  • substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia;
  • substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia;
  • inne substancje, takie jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną lub substancje trwałe, toksyczne, wykazujące zdolność do bioakumulacji lub też substancje bardzo trwałe, wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, niespełniające kryteriów zawartych w lit. d) lub e), w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w lit. a)–e) i które są identyfikowane w każdym przypadku indywidualnie zgodnie z procedurą określoną w art. 59.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opierając się na opinii komitetu państw członkowskich, określa spośród substancji z listy kandydackiej substancje priorytetowe, które powinny zostać włączone do załącznika XIV oraz podlegać procesowi udzielania zezwoleń.

Pierwszeństwo włączenia do załącznika XIV przyznawane jest substancjom z listy kandydackiej, które:

  • mają właściwości PBT lub vPvB; lub
  • mają rozpowszechnione zastosowanie; lub
  • są stosowane w dużych ilościach

O tym czy dana substancja zostanie włączona do zał. XIV decyduje ilość spełnionych kryteriów oraz stopień ich spełnienia.

Lista kandydacka opublikowana na stronie ECHA uznawana jest za jedyną autentyczną, dlatego każdy przedsiębiorca dokonujący przeglądu swoich substancji powinien posiłkować się listą ECHA.

Należy również pamiętać, że włączenie substancji na listę kandydacką może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne oraz informacyjne.

Ile substancji liczy lista kandydacka?

Aktualnie lista kandydacka liczy 219 substancji, z czego podczas ostatniego przeglądu dodanych zostało aż osiem nowych związków chemicznych o szkodliwym działaniu m.in. w kategorii rakotwórczości, zaburzeń endokrynologicznych czy toksyczności.

Do rutyny każdego odpowiedzialnego producenta powinno należeć kontrolowanie produkowanych przez siebie substancji, mieszanin czy wyrobów pod kątem aktualnej listy kandydackiej a w razie pojawienia się na niej substancji przez nas wykorzystywanych, informowania o tym fakcie swoich kontrahentów i odbiorców.

Potrzebujesz doradztwa chemicznego?

Zajmujemy się tworzeniem kart charakterystyki, obsługą bieżącą firm w zakresie REACH i RoHS oraz rejestracją substancji REACH. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com