Regulamin

Współpracowałyśmy z

Regulamin

Regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu:
W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres email biur@konsiglio.pl
Po otrzymaniu zgłoszenia klient otrzymuje od KONSIGLIO Izabela Warmińska - Urmanavicius (zwanym dalej KONSIGLIO) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę pro-forma, którą należy opłacić w terminie nieprzekraczającym 7 dni, na konto:

KONSIGLIO Izabela Warmińska - Urmanavicius
Nr konta bankowego: 15 1140 2004 0000 3602 7830 3372
Tytuł przelewu: imię i nazwisko pierwszego uczestnika / data szkolenia
Ze szkolenia można nieodpłatnie zrezygnować, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Rezygnacja ze szkolenia przyjmowana będzie wyłącznie w formie pisemnej (faxem lub 
e-mailem).
Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
Rezerwacja miejsca na szkoleniu dla w/w osoby zostanie przez firmę potwierdzona informacji o przyjęciu zgłoszenia na podany przez Państwa adres e-mail.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian miejsca sali szkoleniowej, a także zmianę wykładowcy lub terminu szkolenia.
Firma KONSIGLIO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn niezależnych od organizatora, zwróci on pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego w terminie do 10 dni od daty odwołania spotkania.

Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na powyższe warunki.
Upoważniam firmę KONSIGLIO do wystawienia faktury VAT i przesłania jej na wskazany w formularzu adres e-mail.
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę KONSIGLIO w celach promocyjno-handlowych z zapewnieniem prawa wglądu, poprawy i kontroli.

Informacje dotyczące RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest KONSIGLIO Izabela Warmińska-Urmanavicius z siedzibą w Toruniu na ul. Częstochowskiej 10a
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@konsiglio.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania zawartej umowy na realizację szkolenia - uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
  • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z przepisami podatkowymi),
  • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingu i promocji usług szkoleniowych prowadzonych przez KONSIGLIO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO),
  • wewnętrznych celów administracyjnych i organizacyjnych: raportowania, badania potrzeb szkoleniowych Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
    podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:

  • w związku z realizacją zawartej umowy na realizację szkolenia, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO; podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Potrzebujesz doradztwa chemicznego?

Zajmujemy się tworzeniem kart charakterystyki, obsługą bieżącą firm w zakresie REACH i RoHS oraz rejestracją substancji REACH. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą.
Nasza oferta

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com