Przygotowanie etykiet CLP

Dostawca każdej substancji, mieszaniny sklasyfikowanej jako niebezpieczna, stwarzająca zagrożenie zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania swojego produktu. Pamiętaj etykieta handlowa to za mało!
Skontaktuj się
Współpracowałyśmy z

Dla kogo jest ta oferta?

Dla produkującego, sprzedającego substancje, mieszaniny, które wymagają piktogramów, haseł ostrzegawczych, zwrotów EUH na etykiecie produktu

Co wchodzi w skład oferty?

Opracowanie przykładowej etykiety zgodnej z CLP oraz raportu z wymaganiami w jakie powinna zostać opatrzona etykieta produktu (piktogramy, hasła ostrzegawcze, zwroty bezpieczeństwa)

Termin realizacji

Przeciętny czas realizacji zlecenia wynosi do 5 dni roboczych od otrzymania wszystkich niezbędnych danych

Opis oferty

Jeśli produkujesz, importujesz substancję chemiczną w jej postaci własnej lub mieszaninie pamiętaj, że masz obowiązek sprawdzić czy nie wymaga ona oznakowania zgodnie z CLP.

Oznakowanie CLP musi zawierać:

 • nazwę oraz dane teleadresowe dostawcy;
 • pojemność opakowania produktu udostępnianego ogółowi społeczeństwa;
 • identyfikator produktu;
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia;
 • hasło ostrzegawcze;
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;
 • odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności;
 • informacje uzupełniające.

Pamiętaj, aby etykieta była dostarczona w języku urzędowym danego kraju w jakim substancja, mieszanina jest wprowadzona do obrotu. Oczywiście można zastosować wielojęzyczną etykietę pod warunkiem, że jest ona nadal czytelna dla odbiorcy.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w opracowaniu oznakowania na etykietach swoich produktów skorzystaj z naszej pomocy. Zadzwoń do nas lub napisz e-mail z zapytaniem. W odpowiedzi udzielimy Ci informacji o:

 • dokumentacji, którą należy nam dostarczyć;
 • terminie realizacji Twojego zlecenia;
 • koszcie naszej usługi.
Kiedy należy opracować etykietę z oznakowaniem CLP?

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP należy oznakować i przygotować etykietę dla:

 • Substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych zgodnie z CLP jako stwarzające zagrożenie np.

Etanol - klasyfikacja substancji:
Flam.Liq.2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

XYZ - Klasyfikacja mieszaniny:
Flam. Liq.2 H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Acute Tox.4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu
STOT SE.3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

 • Mieszanin z części 2 załącznika II do rozporządzenia CLP bez względu czy mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji czy też nie, np.

mieszania ABC, nie jest klasyfikowana, ale przypisano jej zwrot EUH
EUH208 Zawiera limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 • Materiałów wybuchowych o których mowa w części 2.1 załącznika I do rozporządzenia CLP.
Na co zwracać uwagę podczas oznakowania substancji, mieszaniny?

Istotne jest to, aby Twoja etykieta była zawsze spójna z kartą charakterystyki. W chwili, gdy aktualizujesz kartę charakterystyki zwróć uwagę czy nie powinna zostać zmieniona również Twoja etykieta.

Dostawca zapewnia, by etykieta była aktualizowana bez nieuzasadnionej zwłoki

 • Po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania tej substancji lub mieszaniny, w przypadku, gdy nowy rodzaj zagrożenia jest wyższego stopnia np.

Do tej pory Twój produkt był klasyfikowany jako:

Skin Irrit.2 H315 Działa drażniąco na skórę.

Po zmianie receptury i aktualizacji karty charakterystyki Twoja mieszanina została sklasyfikowana jako:

Skin Corr.1 H314 Powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

 • Gdy wymagane jest wprowadzenie nowych uzupełniających elementów etykiety (np. pojawia się dodatkowo zwrot EUH208), z uwzględnieniem charakteru zmian w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzi i środowiska

Jeżeli konieczne jest dokonanie zmian w oznakowaniu innych niż wspomnianych powyżej dostawca ma obowiązek dokonania aktualizacji etykiety w terminie 18 miesięcy.

Skontaktuj się

Nie wiesz czego potrzebuje Twoja firma?

Zajmujesz się produkcją, importem substancji, mieszanin, wyrobów i nie wiesz jak prawidłowo wypełniać wymogi narzucone przez przepisy chemiczne? Rozwiążemy Twoje problemy. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez wszystkie etapy prac jakie są wymagane, abyś spełniał wszystkie obowiązki wynikające z REACH, CLP czy RoHS.
Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w wypełnieniu obowiązków narzuconych przez REACH, CLP, RoHS? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
biuro@konsiglio.pl
ul. Częstochowska 10a, 87-100 Toruń
NIP: 8791849781   REGON: 871542258
Izabela Warmińska-Urmanavičius
i.warminska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 699
Malwina Adamska
m.adamska@konsiglio.pl
tel. +48 662 034 413
Odwiedź naszą stronę na linked.in!
Aktualne szkolenia
Wszystkie szkolenia
www.Konsiglio.pl - 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie informacji bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie - danielregent.com