KONSIGLIO

Doradzamy i szkolimy


SZKOLENIE ONLINE 2 LIPIEC 2021 - ROHS POWIĄZANY Z REACH

ZNOWELIZOWANA DYREKTYWA ROHS Z UWZGLĘDNIENIEM
ROZPORZĄDZENIA REACH

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi, wymaganiami oraz obowiązkami wynikającymi ze znowelizowanej dyrektywy RoHS2, która weszła w życie 3 stycznia 2013r. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się również co łączy dyrektywę RoHS2 z rozporządzeniem REACH i jakie są tego konsekwencje.

Najbliższy termin szkolenia:
2 lipiec 2021

więcej informacji...SCIP – baza danych wyrobów z substancjami svhc

Baza danych SCIP (Substances of Concern In Products) to baza danych zawierająca informacje na temat substancji wzbudzających obawy w wyrobach, ustanowiona na mocy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE).
Wszystkie wyroby importowane, składane lub dystrybuowane na terenie Unii Europejskiej, które zawierają substancje SVHC znajdujące się na liście kandydackiej ECHA w stężeniu powyżej 0,1% wag. należy zgłosić do bazy danych SCIP.
Obowiązek ten nie dotyczy sprzedawców detalicznych dostarczających towary konsumentom.
Baza danych SCIP powstała po to, aby polepszyć naszą wiedzę na temat substancji niebezpiecznych z którymi możemy mieć do czynienia każdego dnia. Mamy prawo wiedzieć czy przedmioty, którymi się otaczamy zawierają niebezpieczne substancje SVHC.

Dzięki bazie SCIP będziemy mieli szansę uzyskać informację na temat wyrobu na każdym etapie jego życia, od produkcji aż po odpad. Informacje zawarte w bazie SCIP pomogą również jednostkom gospodarującym odpadami w świadomym i zrównoważonym powtórnym ich wykorzystaniu.
Zgłoszenia wymagane są od stycznia 2021r. jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zakończyło jeszcze prac na poziomie krajowymi.UAKTUALNIONA LISTA KANDYDACKA - STYCZEŃ 2021

Europejska Agencja Chemikaliów wprowadziła do listy kandydackiej kolejne dwie substancje. Od 19 stycznia 2021r lista kandydacka liczy 211 substancji. Dwie dodane substancje identyfikowane są pod nazwami:

  • Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety
  • Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether

https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

W związku z nowymi substancjami na liście kandydackiej przedsiębiorstwa mają kolejny raz obowiązek zweryfikowania swoich produktów wprowadzanych do obrotu pod kątem substancji SVHC.ETYKIETY MIESZANIN OD 2021R. - KOD UFI

Już od stycznia 2021r. pierwsze etykiety mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzające zagrożenia fizyczne będą opatrzone nowym elementem- kodem UFI.
W zależności od zastosowania mieszaniny, importerzy i dalsi użytkownicy wprowadzający mieszaninę do obrotu zobowiązani są do wprowadzenia kodów UFI od:
1 stycznia 2021 r. – zastosowania konsumencki
1 stycznia 2021 r. – zastosowania profesjonalne
1 stycznia 2024 r. – zastosowania przemysłowe

Oprócz umieszczenia kodu UFI na etykiecie wymagane jest również dokonanie zgłoszenia (PCN) do ośrodków zatruć za pomocą scentralizowanego systemu. Celem tego jest ustanowienie jednoznacznego związku pomiędzy przekazywanymi informacjami, a produktem, który jest wprowadzany do obrotu.

Jeśli potrzebujecie wsparcia w ramach generowania kodu UFI oraz dokonania zgłoszenia PCN zapraszamy do kontaktu.